Graduation Ceremonies | Ceremonias de Graduación | Lễ trao giải | احتفالات التخرج

NNPS WILL HOLD MODIFIED GRADUATION CEREMONIES

NNPS wants to celebrate the success of every graduate. NNPS will hold ceremonies that follow the Governor's COVID-19 guidelines. NNPS wants to make sure graduation is safe and memorable for graduates and their families.

NNPS ESTARÁ CELEBRANDO LAS CEREMONIAS DE GRADUACION MODIFICADAS

NNPS quiere celebrar el éxito de cada graduando. NNPS estará celebrando una ceremonia que siguen las directrices del COVID-19 de la oficina del Gobernador. NNPS desea asegurarse que los graduandos y sus familias tengan una graduación segura y memorable.

NNPS S HOLD GIỮ ĐƯỢC ĐIỀU KHOẢN LỚP ĐƯỢC SỬA ĐỔI

NNPS muốn ăn mừng thành công của mỗi sinh viên tốt nghiệp. NNPS sẽ tổ chức các buổi lễ theo hướng dẫn COVID-19 của Thống đốc. NNPS muốn đảm bảo tốt nghiệp là an toàn và đáng nhớ cho sinh viên tốt nghiệp và gia đình của họ.

ستحافظ NNPS على احتفالات التخرج المعدلة

NNPS يريد الاحتفال بنجاح كل خريج.
NNPS ستقيم مراسم تتبع إرشادات COVID-19 الخاصة بالحاكم.
يريد NNPS التأكد من أن التخرج آمن ولا ينسى للخريجين وأسرهم.

 


MODIFIED COMMENCEMENT

NNPS, school leaders and Class of 2020 graduates came up with a multi-event plan to celebrate graduation. The ceremonies will be live and have limited participation by students and family members.

CAM KẾT SỬA ĐỔI

NNPS, lãnh đạo nhà trường và sinh viên tốt nghiệp Lớp 2020 đã đưa ra một kế hoạch nhiều sự kiện để chào mừng lễ tốt nghiệp. Các nghi lễ sẽ được trực tiếp và có sự tham gia hạn chế của học sinh và các thành viên gia đình.

حفل التخرج المعدل

قدم NNPS وقادة المدارس وخريجي دفعة 2020 خطة متعددة الأحداث للاحتفال بالتخرج.
ستُقام الاحتفالات على الهواء وتكون المشاركة محدودة من قبل الطلاب وأفراد الأسرة.


CEREMONIES WILL TAKE PLACE AT TODD STADIUM

Ceremonies will be held the Week of June 15, 2020. The ceremony will include recorded greetings from the Superintendent, members of the School Board, the School Prinicipal, and the Senior Class President. The students will also hear speeches from the Class Valedictorian and Salutorian.

LAS CEREMONIAS SERÁN CELEBRADAS EN EL ESTADIO TODD. (TODD STADIUM)

Las ceremonias de Graduación serán celebradas durante la semana del 15 de junio del 2020. Las ceremonias incluirán saludos pre-grabados del Superintendente, miembros del Consejo Escolar, el director de la escuela y él/la presidente de la Clase Graduanda. Los estudiantes también escucharan los discursos del “Valedictorian y Salutatorian”(estudiantes con los promedios de calificaciones más alto) de su Clase Graduanda 2020.

LỄ TỐT NGHIỆP DIỄN RA TẠI SÂN VẬN ĐỘNG TODD

Buổi lễ sẽ được tổ chức vào tuần 15 tháng 6 năm 2020. Buổi lễ sẽ bao gồm những lời chào mừng được ghi lại từ Giám thị, các thành viên của Hội đồng trường, Chủ tịch trường và Chủ tịch lớp cao cấp. Các sinh viên cũng sẽ nghe các bài phát biểu từ Lớp Valedictorian và Salutorian.

مراسم التخرج ستقام في ملعب TODD

ستُقام الاحتفالات في أسبوع 15 يونيو 2020.
سيشمل الحفل تحيات مسجلة من المشرف ، وأعضاء مجلس المدرسة ، وبلدية المدرسة ، ورئيس الصف الأول.
سوف يسمع الطلاب أيضًا كلمات مشجعة من Class Valedictorian و Salutorian.

 


Achievable Dream High School
Friday, June 19 beginning at 10 a.m. Rain date: Friday, June 26 at 10 a.m.

Denbigh High School
Thursday, June 18 beginning at 10 a.m.Rain date: Thursday, June 25 at 10 a.m

Heritage High School
Friday, June 19 beginning at 12 p.m. Rain date: Friday, June 26 at 12 p.m.

Menchville High School
Monday, June 15 beginning at 10 a.m. Rain date: Monday, June 22 at 10 a.m.

Warwick High School
Tuesday, June 16 beginning at 10 a.m. Rain date: Tuesday, June 23 at 10 a.m.

Woodside High School
Wednesday, June 17 beginning at 10 a.m. Rain date: Wednesday, June 24 at 10 a.m.

Escuela Secundaria Achievable Dream
Viernes 19 de junio del 2020 comenzando a las 10 a.m. fecha alterna en caso de lluvia: viernes 26 de junio del 2020 a las 10 a.m.

Escuela Secundaria Denbigh
Jueves 18 de junio del 2020 comenzando a las 10 a.m. fecha alterna en caso de lluvia: jueves 25 de junio a las 10 a.m.

Escuela Secundaria Heritage
Viernes 19 de junio del 2020 comenzando a las 12 p.m. fecha alterna en caso de lluvia: viernes 26 de junio a las 12 p.m.

Escuela Secundaria Menchville
lunes 15 de junio del 2020 comenzando a las 10 a.m. fecha alterna en caso de lluvia: lunes 22 de junio a las10 a.m.

Escuela Secundaria Warwick
martes 16 de junio del 2020 comenzando a las10 a.m. fecha alterna en caso de lluvia: martes 23 de junio del 2020 a las 10 a.m.

Escuela Secundaria Woodside
miércoles 17 de junio del 2020 comenzando a las 10 a.m. fecha alterna en caso de lluvia: miércoles 24 de junio del 2020 a las 10 a.m.

Achievable Dream High School
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 bắt đầu lúc 10 giờ sáng Ngày mưa: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 lúc 10 giờ sáng.

Denbigh High School
Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 bắt đầu lúc 10 giờ sáng Ngày mưa: Thứ Năm, ngày 25 tháng 6 lúc 10 giờ sáng.

Heritage High School
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 bắt đầu lúc 12 giờ Ngày mưa: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 lúc 12 giờ

Menchville High School
Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 bắt đầu lúc 10 giờ sáng Ngày mưa: Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 lúc 10 giờ sáng.

Warwick High School
Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 bắt đầu lúc 10 giờ sáng Ngày mưa: Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 lúc 10 giờ sáng.

Woodside High School
Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 bắt đầu lúc 10 giờ sáng Ngày mưa: Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 lúc 10 giờ sáng.

ستبدأ مدرسة Dream High School يوم الجمعة ، 19 يونيو ، بدءًا من الساعة 10 صباحًا ، وتاريخ المطر: الجمعة 26 يونيو الساعة 10 صباحًا

مدرسة دينبي الثانوية الخميس 18 يونيو تبدأ الساعة 10 صباحًا تاريخ المطر: الخميس 25 يونيو الساعة 10 صباحًا

مدرسة التراث الثانوية يوم الجمعة 19 يونيو ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا تاريخ المطر: الجمعة 26 يونيو الساعة 12 ظهرًا

تبدأ مدرسة مينشفيل الثانوية يوم الاثنين 15 يونيو الساعة 10 صباحًا تاريخ المطر: الاثنين 22 يونيو الساعة 10 صباحًا

مدرسة وارويك الثانوية الثلاثاء 16 يونيو تبدأ الساعة 10 صباحًا تاريخ المطر: الثلاثاء 23 يونيو الساعة 10 صباحًا

مدرسة وودسايد الثانوية الأربعاء ، 17 يونيو تبدأ الساعة 10 صباحًا تاريخ المطر: الأربعاء 24 يونيو الساعة 10 صباحًا


 

COVID-19 STADIUM RESTRICTIONS

Only 10 people may be in the stadium at one time. Students and families are should wear masks. Students will receive an email and postcard with their time slot. This is the date and time when you will be able to go across the stage and receive your diploma.

RESTRICCIONES DE COVID-19 EN EL TODD STADIUM

Solamente 10 personas a la vez pueden estar en el “Todd Stadium.” Todos los estudiantes y sus familias deben usar máscaras. Los estudiantes recibirán un correo electrónico y una tarjeta postal con su horario de graduación. Este será el día y la hora en que usted podrán caminar por el escenario y recibir su diploma.

GIỚI HẠN COVID-19 STADIUM

Chỉ có 10 người có thể ở lại sân vận động cùng một lúc. Mọi người, kể cả thành viên trong gia đình, được khuyến khích đeo khẩu trang. Học sinh sẽ nhận được một email và bưu thiếp với thời gian của họ. Đây là ngày và thời gian bạn sẽ có thể đi qua giai đoạn và nhận bằng tốt nghiệp.

كوفيد 19 قيود الاستاد

قد يكون هناك 10 أشخاص فقط في الملعب في وقت واحد.
يتم تشجيع الخريجين وأفراد الأسرة على ارتداء الأقنعة.
سيتلقى الطلاب بريدًا إلكترونيًا وبطاقة بريدية مع فتحة الوقت الخاصة بهم.
هذا هو التاريخ والوقت الذي ستتمكن فيه من الذهاب عبر المسرح والحصول على شهادتك.


CEREMONIES WILL BROADCAST AND STREAM LIVE!

Ceremonies will be live on NNPS-TV (Cox Channel 47 in Newport News and Verizon Fios Channel 17), nnpstv.com, YouTube (nnpstelecom), ROKU, and Apple TV. The ceremony can be heard on FM radio.

¡LAS CEREMONIAS SERÁN TRANSMITIDAS EN VIVO POR LAS REDES SOCIALES!

Ceremonias se transmitirán en vivo a través de NNPS-TV (Cox Channel 47 in Newport News and Verizon Fios Channel 17), nnpstv.com, YouTube (nnpstelecom), ROKU, y Apple TV. The ceremony can be heard on FM radio/La ceremonia será transmitida por la radio FM.

LỄ TỐT NGHIỆP SẼ ĐƯỢC TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI!

Lễ tốt nghiệp sẽ được tiến hành trực tiếp trên các kênh này: NNPS-TV (Cox Channel 47 in Newport News and Verizon Fios Channel 17), nnpstv.com, YouTube (nnpstelecom), ROKU, Apple TV. Lễ tốt nghiệp có thể được nghe trên đài FM.

سيتم عرض حفل التخرج على شاشة التلفزيون الحية!

سيتم عرض حفلات التخرج مباشرة على: NNPS-TV (Cox Channel 47 in Newport News and Verizon Fios Channel 17), nnpstv.com, YouTube (nnpstelecom), ROKU, Apple TV.
يمكن الاستماع إلى حفل التخرج على راديو FM.

The graduation ceremonies will be televised during the weeks of July 13 and 20, 2020 on the following: NNPS-TV (Cox channel 47 in Newport News and Verizon fios channel 17), Youtube.com/nnpstelecom, nnpstv.com, ROKU, Apple TV.

 • An Achievable Dream High School’s graduation ceremony will air on Monday, July 13, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m. and on Monday, July 20, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
 • Denbigh High School’s graduation ceremony will air on Tuesday, July 14, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m. and on Tuesday, July 21, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
 • Heritage High School’s graduation ceremony will air on Wednesday, July 15, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m. and on Wednesday, July 22, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
 • Menchville High School’s graduation ceremony will air on Thursday, July 16, at 8:00 a.m. and and 8:00 p.m. and on Thursday, July 23, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
 • Warwick High School’s graduation ceremony will air on Friday, July 17, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m. and on Friday, July 24, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
 • Woodside High School’s graduation ceremony will air on Saturday, July 18, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m. and on Saturday, July 25, at 8:00 a.m. and 8:00 p.m.

Las ceremonias de graduación serán televisadas durante las semanas del 13 y 20 de julio de 2020 en los siguientes canales: NNPS-TV (Cox channel 47 in Newport News and Verizon fios channel 17), Youtube.com/nnpstelecom, nnpstv.com, ROKU, Apple TV.

 • La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria An Achievable Dream, se transmitirá el lunes 13 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el lunes 20 de julio a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.
 • La ceremonia de graduación de la Secundaria Denbigh saldrá al aire el martes 14 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el martes 21 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.
 • La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Heritage saldrá al aire el miércoles 15 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el miércoles 22 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.
 • La ceremonia de graduación de la Secundaria Menchville saldrá al aire el jueves 16 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el jueves 23 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.
 • La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Warwick saldrá al aire el viernes 17 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el viernes 24 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.
 • La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Woodside saldrá al aire el sábado 18 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. y el sábado 25 de julio, a las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.

Các buổi lễ tốt nghiệp sẽ có sẵn để xem trên các kênh này trong các tuần từ ngày 13 tháng 7 và ngày 20 tháng 7 năm 2020: Youtube.com/nnpstelecom, NNPS-TV Cox Channel 47, Verizon Fios Channel 17, Roku, Apple TV, www.nnpstv.com.

 • Một buổi lễ tốt nghiệp Dream High School có thể sẽ được phát vào thứ Hai, ngày 13 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào thứ Hai, ngày 20 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối
 • Lễ tốt nghiệp trường trung học Denbigh sẽ được phát sóng vào thứ ba, ngày 14 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào thứ ba, ngày 21 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối
 • Lễ tốt nghiệp của trường Trung học Di sản sẽ được phát sóng vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào Thứ Tư, ngày 22 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối.
 • Lễ tốt nghiệp trường trung học Menchville sẽ được phát sóng vào thứ Năm ngày 16 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối.
 • Lễ tốt nghiệp trường trung học phổ thông Warwick sẽ được phát sóng vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối
 • Lễ tốt nghiệp trường trung học Woodside sẽ được phát sóng vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối. và vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7, lúc 8:00 sáng và 8:00 tối.

ستكون مراسم التخرج متاحة للعرض خلال الأسابيع 13 و 20 يوليو 2020 على: Youtube.com/nnpstelecom, NNPS-TV Cox Channel 47, Verizon Fios Channel 17, Roku, Apple TV, www.nnpstv.com.

 • سيتم بث حفل التخرج في مدرسة Dream High School Achievable Dream School يوم الاثنين 13 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا. و 8:00 مساءً ويوم الاثنين 20 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا و 8 مساءً
 • سيتم بث حفل تخرج طلاب مدرسة دينبي الثانوية يوم الثلاثاء 14 يوليو الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. ويوم الثلاثاء ، 21 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا و 8:00 مساءً
 • سيتم بث حفل التخرج في مدرسة Heritage High School يوم الأربعاء 15 يوليو الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. ويوم الأربعاء 22 يوليو الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً
 • سيُبث حفل تخرج مدرسة مينشفيل الثانوية يوم الخميس 16 يوليو الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. ويوم الخميس 23 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا و 8 مساءً
 • سيتم بث حفل تخرج مدرسة Warwick High School يوم الجمعة ، 17 يوليو ، الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. ويوم الجمعة ، 24 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا و 8:00 مساءً
 • سيتم بث حفل التخرج في مدرسة وودسايد الثانوية يوم السبت 18 يوليو الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً. ويوم السبت 25 يوليو ، الساعة 8:00 صباحًا و 8 مساءً

PROCESSIONAL DIRECTIONS FOR THE CEREMONIES

 • Students and their families must arrive in the same vehicle.
 • The graduate and family members must go to the registration area.
 • The family will receive an ID card to put in the dashboard of the car.
 • Everyone must be wearing proper safety vehicle restraints. Children under 7 must be in proper safety seats, or vehicle restraints.
 • The graduate will get in the processional line, with a six foot distance of other graduates.
 • Family members will be escorted to the front of the graduation stage.

DIRECCIONES PARA LA PROCESIÓN A LA CEREMONIA DE GRADUACION

 • Los estudiantes y sus familias deben llegar al estadio en el mismo vehículo.
 • El graduando y sus familiares deben ir al área de registro.
 • La familia recibirá una tarjeta de identificación para poner en el salpicadero del coche.
 • Todos los pasajeros en el vehículo deben de llevar los cinturones de seguridad. Niños menores de 7 años deberán de estar en sus asientos de seguridad infantil.
 • El graduando se colocará en la línea de procesión con 6 pies de distancia de otros graduandos.
 • Los miembros de la familia serán escoltados al frente del escenario de la graduación.

HƯỚNG DẪN CHO BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP

 • Học sinh và gia đình của họ phải đến trong cùng một chiếc xe.
 • Thành viên tốt nghiệp và gia đình sẽ được hướng dẫn để đăng ký.
 • Họ sẽ được cấp một thẻ với tên của học sinh.
 • Đặt thẻ đó trên bảng điều khiển của xe. Tất cả mọi người phải được mặc hạn chế xe an toàn thích hợp. Trẻ em dưới 7 tuổi phải ngồi trong ghế an toàn thích hợp, hoặc hạn chế xe.
 • Học sinh sẽ đứng trong hàng tốt nghiệp và đứng cách nhau sáu feet.
 • Gia đình sẽ được hiển thị nơi để đậu.
 • Các gia đình sẽ được chỉ ra nơi đứng trước giai đoạn tốt nghiệp.

الاتجاهات الإجرائية لمراسم التخرج

يجب أن يصل الطلاب وأسرهم في نفس السيارة
يجب على الخريجين وأسرهم إبلاغ التسجيل.
سيتم منح الخريجين بطاقة هوية للسيارة.
يجب أن يرتدي الجميع قيود سلامة المركبة المناسبة.
يجب أن يكون الأطفال تحت سن 7 في مقاعد السلامة المناسبة ، أو مقاعد السيارة.
سوف يدخل الخريج في خط الموكب ، مع مسافة ستة أقدام من الخريجين الآخرين.
سيتم اصطحاب أفراد الأسرة إلى مقدمة مرحلة التخرج.

 

 


SPECIAL ACCOMODATIONS OR TRANSPORTATION

If your family needs special accommodations or transportation to Todd Stadium, call your school principal.

ACOMOCADIONES ESPECIALES O TRANSPORTACIÓN

Si su familia necesita acomodaciones especiales o transportación al estadio Todd, por favor llame al Director(a) de su escuela.

TRỢ GIÚP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT HOẶC NHU CẦU ĐẶC BIỆT.

Nếu gia đình bạn cần sự giúp đỡ đặc biệt cho người khuyết tật hoặc phương tiện di chuyển đến Sân vận động Todd, hãy gọi cho hiệu trưởng trường của bạn.

مساعدة النقل أو مساعدة الإعاقة.

إذا كانت عائلتك بحاجة إلى مساعدة الإعاقة ، أو وسائل النقل إلى استاد تود ، فاتصل بمدير المدرسة.


THE CEREMONY

 • The graduate's name will be announced.
 • The graduate will walk across the stage and pick up the diploma cover.
 • The diploma covers will be on the table, at the end of the stage.
 • Graduates will be greeted by the Principals and Assistant Principals. To keep a safe distance, the Principals and Assistant Principals will greet the students from the upper level of the stage.

LA CEREMONIA

 • El nombre del graduando será anunciado.
 • El graduando caminará a través del escenario y recogerá el cartapacio con su diploma.
 • Los cartapacios con diplomas estarán en la mesa al final del escenario.
 • Los graduandos recibirán saludos y felicitaciones de los Directores y Asistentes del Director. Para mantener el distanciamiento social, los Directores(as) y Asistentes de los Directores(as) saludarán a los estudiantes desde el nivel superior del escenario.

LỄ TỐT NGHIỆP

 • Tên của tốt nghiệp sẽ được công bố.
 • Các sinh viên tốt nghiệp sẽ đi bộ qua sân khấu và lấy bìa bằng tốt nghiệp.
 • Các tấm bằng tốt nghiệp sẽ ở trên bàn, ở cuối giai đoạn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chào đón bởi các hiệu trưởng. Để giữ khoảng cách an toàn, các Hiệu trưởng sẽ chào đón các sinh viên từ cấp trên của sân khấu.

أداء التخرج

سيتم الإعلان عن اسم الخريج.
سوف يسير الخريج عبر المسرح ويأخذ غلاف الدبلوم.
سوف تكون أغلفة الدبلوم على الطاولة ، في نهاية المرحلة.
سيتم تشجيع الخريجين من قبل المديرين ومساعدة المديرين.
للحفاظ على مسافة آمنة ، سيقوم المديرون ومساعدو المديرين بتحية الطلاب من المستوى الأعلى للمرحلة.

 


 

Families will be permitted to take a picture of their graduate receiving their diploma.

A DVD of the ceremony will be for sale. DVDs of the graduation ceremonies will be available for purchase for $20. After July 31st, they will be $25 each. For more information or to order a DVD, visit www.nnpstv.com or call (757) 591–4687.

Las familias podrán tomar una foto de su graduando recibiendo su diploma.

Un DVD de la ceremonia estará a la venta. Los DVDs de las ceremonias de graduación estarán disponibles para su compra por 20 dólares. Después del 31 de julio, serán 25 dólares cada uno. Para más información o para pedir un DVD, visite www.nnpstv.com o llame al (757) 591-4687.

Các gia đình có thể chụp ảnh tốt nghiệp của họ nhận bằng tốt nghiệp.

Một đĩa DVD của buổi lễ sẽ được bán. DVD của các buổi lễ tốt nghiệp sẽ có sẵn để mua với giá 20 đô la. Sau ngày 31 tháng 7, chi phí cho DVD là 25 đô la mỗi đĩa. Để biết thêm thông tin hoặc đặt mua DVD, hãy truy cập www.nnpstv.com hoặc gọi (757) 591 Lỗi4687.

يمكن للعائلات التقاط صورة لطالبهم الحصول على شهادتهم.

سيكون قرص DVD متاحًا للشراء.
ستكون أقراص DVD الخاصة باحتفالات التخرج متاحة للشراء مقابل 20 دولارًا.
بعد 31 يوليو. التكلفة 25 دولار لكل منهما. لمزيد من المعلومات أو لطلب قرص DVD ، قم بزيارة www.nnpstv.com أو اتصل برقم (757) 591–4687.


LEAVING THE STAGE

 • When the graduates leave the stage, they will return to their vehicle.
 • Follow the other vehicles (vehicle processional) out of the stadium area.

ABANDONANDO EL ESCENARIO

 • Cuando los graduandos abandonen el escenario regresaran a sus vehículos.
 • Siga los otros vehículos (procesión de vehículos) para salir del área del estadio.

THOÁT KHỎI SÂN KHẤU

 • Khi các sinh viên tốt nghiệp rời khỏi sân khấu, họ sẽ trở lại phương tiện của họ.
 • Theo những chiếc xe khác ra khỏi bãi đậu xe sân vận động

أسئلة؟

عندما يغادر الخريجون المسرح ، سيعودون إلى سيارتهم.

اتبع المركبات الأخرى خارج منطقة وقوف السيارات في الاستاد.


English as a Second Language (ESL)

April Vazquez
ESL Instructional Supervisor
(757) 283-7850 x.10251
Fax: (757) 595-7522

ESL Welcome Center at Watkins ECC
21 Burns Drive
Newport News VA 23601
(757) 283-7823 Fax: (757) 597-2877